پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

معافیت مالیاتی گواهی شراکت سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی


طبق بخشنامه اداره مالیات و دارایی گواهی شراکت سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی معاف از مالیات می باشد.
معافیت مالیاتی گواهی شراکت سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی

طبق بخشنامه اداره مالیات و دارایی گواهی شراکت سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی معاف از مالیات می باشد.

>> مشاهده بخشنامه <<