پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

مراسم اهدای لوح و تمدید مجوز سکوی تامین مالی جمعی "هم آفرین" 

       >> تصویر مجوز فعالیت سکوی هم آفرین <<

منبع خبر: مدیریت ارتباطات فرابورس ایران