پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

گزارش آنلاین

شناسه طرح نام طرح نماد طرح موعد واریز تاریخ واریز نوع واریزی مرحله مبلغ (تومان) سرمایه گذاران(نفر) وضعیت
69 تامین سرمایه تولید انواع کودهای کلات آهن همآفرکهن 1403/04/25 1403/04/30 سود مرحله یازدهم 51,667,000 143 پیگیری واریز
105 تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع کود کلات آهن با خلوص 6% (ای دی دی اچ اف ای ام) همآفرطوب 1403/04/25 1403/04/30 سود مرحله هفتم 42,500,000 126 پیگیری واریز
135 تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید تقویت کننده هیومیک اسید همآفرهیو 1403/04/24 1403/04/30 سود مرحله سوم 500,000,000 464 پیگیری واریز
132 سیستم هوشمندسازی اتوماسیون سالن های مرغداری همآفرکاو 1403/04/27 1403/04/30 سود مرحله اول 240,000,000 210 پیگیری واریز
86 تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ همآفرصار 1403/04/28 1403/04/30 سود مرحله نهم 226,667,000 360 پیگیری واریز
104 تامین سرمایه در گردش تولید میلگرد آهنی همآفرفول 1403/04/29 1403/04/30 سود مرحله هفتم 340,000,000 362 پیگیری واریز
76 تأمین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی همآفرریس 1403/04/29 1403/04/30 سود مرحله دهم 354,167,000 398 پیگیری واریز
78 تأمین سرمایه برای تکمیل پروژه مجتمع مسکونی فردوس همآفرساز 1403/04/19 1403/04/30 سود مرحله سوم 424,592,000 313 پیگیری واریز
82 تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی همآفرطاس 1403/04/27 1403/04/27 سود مرحله هشتم 120,750,000 204 واریز شد
70 تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 همآفرهوش 1403/04/27 1403/04/27 سود مرحله یازدهم 145,833,000 151 واریز شد
66 تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 همآفرپاز 1403/04/27 1403/04/27 سود مرحله دوازدهم 133,333,000 308 واریز شد
116 تامین سرمایه در گردش لازم جهت واردات خمیر کاغذ الیاف بلند همآفرباژ 1403/04/19 1403/04/23 سود مرحله پنجم 424,717,000 377 واریز شد
129 تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید نخ پلی استر و تولید شال و روسری همآفرشال 1403/04/19 1403/04/23 سود مرحله چهارم 141,667,000 270 واریز شد
130 تامین سرمایه در گردش لازم بابت تکمیل الیاف فیلامنت به نخ های آماده بافت فرش همآفرفرخ 1403/04/19 1403/04/23 سود مرحله چهارم 375,000,000 378 واریز شد
102 تامین سرمایه در گردش تولید و بسته بندی انواع کودهای شیمیایی همآفرکوه 1403/04/20 1403/04/23 سود مرحله هفتم 85,000,000 202 واریز شد
نام طرح وضعیت جزییات
تامین سرمایه تولید انواع کودهای کلات آهن پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش انواع کود کلات آهن با خلوص 6% (ای دی دی اچ اف ای ام) پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش لازم برای تولید تقویت کننده هیومیک اسید پیگیری واریز
سیستم هوشمندسازی اتوماسیون سالن های مرغداری پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش جهت واردات کاغذ پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش تولید میلگرد آهنی پیگیری واریز
تأمین سرمایه در گردش برای تولید و تکمیل فرش ماشینی پیگیری واریز
تأمین سرمایه برای تکمیل پروژه مجتمع مسکونی فردوس پیگیری واریز
تامین سرمایه در گردش جهت تولید لوازم خانگی واریز شد
تامین سرمایه تولید سامانه یکپارچه هوشمندسازی سکوهای نفتی 4 واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و فروش کود کشاورزی3 واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم جهت واردات خمیر کاغذ الیاف بلند واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم جهت خرید نخ پلی استر و تولید شال و روسری واریز شد
تامین سرمایه در گردش لازم بابت تکمیل الیاف فیلامنت به نخ های آماده بافت فرش واریز شد
تامین سرمایه در گردش تولید و بسته بندی انواع کودهای شیمیایی واریز شد