پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

طبق بخشنامه اداره مالیات و دارایی گواهی شراکت سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی معاف از مالیات می باشد.

>> مشاهده بخشنامه <<