پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


با هدف حمایت از شرکت­های دانش­ بنیان و فناور
صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران طی مجوز کارگروه ماده ۱۰۰ صندوق های پژوهش و فناوری با سهامداری دولت (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، بر اساس ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم و همچنین ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با اخذ تأئیدیه ثبتی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف حمایت از شرکت­های دانش­ بنیان و فناور فعالیت می نماید.