پاسخ گویی و دریافت نظرات 021-42417000 | 021-91071072

صندوق توسعه فناوری ایرانیان


تسـهیل تعاملات
صندوق توسعه فناوری ایرانیان صندوق توسعه فناوری ایرانیان

تسـهیل تعاملات نوآورانه!

ما فرایند دریافت خدمات مالی و صدور ضمانت نامه را برای شرکت های دانش بنیان و فناور تسهیل و در طرح های نوآورانه مشارکت و سرمایه گذاری می کنیم.